Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře APPIA TRAVEL s.r.o.

 

1.  Úvodní ustanovení

a)  Všeobecné obchodní podmínky APPIA TRAVEL, s.r.o. (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu APPIA TRAVEL, s.r.o.

b) VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen „Smlouva“) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o.

2.  Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) APPIA TRAVEL, s.r.o., se sídlem Mariánská 285, Příbram VI – Březové Hory, 261 01, Česká republika, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka271980, IČ: 05871557, DIČ: CZ05871557.

b) zákazník, kterým může být fyzická či právnická osoba.

3.  Předmět smluvního vztahu

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

a) zájezdů nebo

b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „Ostatní služby“).

4.  Vznik smluvního vztahu při prodeji zájezdů

a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o. v případě zájezdů vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané Smlouvy potvrzené APPIA TRAVEL, s.r.o. nebo jejím zplnomocněným zástupcem a úhradou zálohy ve smyslu článku 5 písm. a) těchto VOP.

b) Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě. Nabídka je nedílnou součástí Smlouvy. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec Nabídky (jde zejména o leteckou dopravu, cestovní pojištění, vyřízení víz apod.) musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku (případně na samostatné faktuře), potvrzeny APPIA TRAVEL, s.r.o a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.

c) Smluvní vztah dle písmene a) tohoto článku vzniká též úhradou zálohy ze strany zákazníka ve smyslu článku 5 písm. a) a Potvrzením o zájezdu zaslaným Zákazníkovi APPIA TRAVEL, s.r.o.

d) Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí (zejména tyto VOP, Nabídka a jiné dodatky) je současně potvrzením o zájezdu.

e) Smluvní vztah mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o v případě Ostatních služeb vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o popřípadě jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Ostatních služeb zákazníkem.

5.  Cenové a platební podmínky

a) Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu APPIA TRAVEL, s.r.o. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prospěch zákazníka ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a současně uhrazením zálohy, která se skládá z:

 • plné ceny letenek a s letenkami souvisejících poplatků a
 • 20% ceny dalších služeb, které jsou součástí zájezdu.

b) Doplatek do plné ceny zájezdu je zákazník povinen složit vždy nejpozději do 30 dnů před začátkem zájezdu na bankovní účet APPIA TRAVEL, s.r.o.

c) V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem nebo v případě rezervace Ostatních služeb je celková cena splatná zároveň s uzavřením Smlouvy nebo s potvrzením objednávky Ostatních služeb.

d) V některých případech může APPIA TRAVEL, s.r.o. stanovit i jinou výši a splatnost zálohových plateb a doplatků. Přesný splátkový kalendář je vždy součástí Smlouvy či jiného písemného potvrzení APPIA TRAVEL, s.r.o.

e) Veškeré platby hradí zákazník výhradně na bankovní účet APPIA TRAVEL, s.r.o uvedený ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet APPIA TRAVEL, s.r.o.

f) Podpisem Smlouvy či úhradou zálohy nebo plné ceny zájezdu či Ostatních služeb zákazník stvrzuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí a současně bere na vědomí, že v případě neuhrazení plné ceny všech objednaných služeb nemá nárok na jejich poskytnutí.

g) Bez plné úhrady objednaných služeb v souladu s těmito VOP zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny a cestovní doklady, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu, a APPIA TRAVEL, s.r.o je oprávněna bez dalšího upozornění zájezd zrušit a od smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP

h) V případě, že mezi odesláním návrhu Smlouvy ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o. a závazným potvrzením tohoto návrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může APPIA TRAVEL, s.r.o. smlouvu nepotvrdit a zaslat zákazníkovi nový návrh Smlouvy. Zákazník je vždy zejména upozorněn na termín, do kdy je třeba závazně potvrdit rezervaci letenek. Avšak i tento termín může být jednostranně leteckou společností zkrácen a APPIA TRAVEL, s.r.o. toto nemůže ovlivnit.

i) Zákazník je povinen Smlouvu vyplnit úplně a pravdivě. V případě chybějících údajů je povinen tyto údaje na výzvu APPIA TRAVEL, s.r.o. bezodkladně doplnit. APPIA TRAVEL, s.r.o. může po zákazníkovi požadovat další údaje či doklady, které jsou potřebné k realizaci zájezdu (např. dodatečné požadavky úředních orgánů, leteckých společností apod.) a zákazník je povinen tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu dodat. Zákazník bere na vědomí, že nedodání požadovaných údajů a dokladů může mít za následek nemožnost účasti na zájezdu. V takovém případě je APPIA TRAVEL, s.r.o. oprávněna od smlouvy odstoupit a požadovat odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.

j) Smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na Smlouvě vyznačených ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

k) APPIA TRAVEL, s.r.o. může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

 • cena za dopravu včetně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl v ceně kalkulovaných a skutečně vynaložených nákladů),
 • platby spojené s dopravou, jako jsou letištní taxy či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl aktuální a původní výše plateb zahrnutých v ceně zájezdu),
 • směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (cena bude zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu kurzu Kč ode dne uzavření Smlouvy).

l) APPIA TRAVEL, s.r.o. je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnající se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve Smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení nákladů a plateb ve smyslu písm. k) tohoto článku.

m) APPIA TRAVEL, s.r.o. odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu, jinak má APPIA TRAVEL, s.r.o. právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP a to do 3 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. 

6.  Sjednané služby

a)  Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě. V případě doobjednané dopravy k zájezdu budou odjezd a příjezd potvrzeny v cestovních pokynech nejpozději 7 dnů před odjezdem.

b) APPIA TRAVEL, s.r.o. zprostředkovává zákazníkům nákup letenek k zájezdu na základě objednávky. V Nabídce jsou uváděny předběžné ceny letenek včetně všech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenek. APPIA TRAVEL, s.r.o. nezodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu způsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a APPIA TRAVEL, s.r.o. je nemůže ovlivnit.

c) Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže APPIA TRAVEL, s.r.o. poskytovat záruky a žádnou náhradu. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.

d) Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu včas.

e) U zájezdů pořádaných APPIA TRAVEL, s.r.o. je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat případné zkrácení pobytu. 

f) U letecké dopravy jsou konkrétní sedadla v letadle přidělována cestujícím leteckou společností u odbavovací přepážky na letišti a APPIA TRAVEL, s.r.o. nemůže předem zaručit přidělení konkrétního zvoleného sedadla zákazníkem ani sedadla poblíž sebe, cestuje-li společně více cestujících. Na vyžádání zákazníka může APPIA TRAVEL, s.r.o. konkrétní sedadla v letadle u letecké společnosti vyžádat, je-li tato služba dostupná. APPIA TRAVEL, s.r.o. je oprávněna za tuto službu účtovat dodatečné poplatky. I přes potvrzení ze strany letecké společnosti je však letecká společnost oprávněna cestujícího kdykoliv přesadit na jiné sedadlo a to i po nástupu do letadla.

7.  Práva a povinnosti zákazníka a cestovní kanceláře (dále jen „CK“)

a) Zákazník má právo:

 • na řádné a včasné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,
 • na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu článku 11 těchto VOP,
 • na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu,
 • na asistenční služby v místě pobytu (zpravidla v anglickém jazyce) pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vybavování reklamací apod.
 • obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vouchery apod.) před zahájením zájezdu,
 • na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,
 • odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle článku 10 písm. b) těchto VOP.

b) Zákazník je povinen:

 • poskytnout APPIA TRAVEL, s.r.o. bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb,
 • zaplatit včas (ve lhůtě splatnosti) objednané služby,
 • na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané APPIA TRAVEL, s.r.o. (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím APPIA TRAVEL, s.r.o. (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve Smlouvě dohodnuto),
 • splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,
 • dodržovat pasové, vízové, celní devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,
 • dodržovat stanovený program a řídit se pokyny APPIA TRAVEL, s.r.o., resp. zástupců APPIA TRAVEL, s.r.o., průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,
 • ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci,
 • sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. APPIA TRAVEL, s.r.o. může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit,
 • jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či APPIA TRAVEL, s.r.o.,
 • uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a APPIA TRAVEL, s.r.o.. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.

c) CK je povinna:

 • poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne APPIA TRAVEL, s.r.o. pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,
 • mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění pro případ úpadku APPIA TRAVEL, s.r.o. ve smyslu platných předpisů a při uzavření smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění,
 • plnit další povinnosti vyplývající jí ze Smlouvy a platných právních předpisů.

8.  Změna Smlouvy

a) APPIA TRAVEL, s.r.o. má právo v případě nutnosti provést změny i podstatné náležitosti nebo podmínky Smlouvy před zahájením zájezdu (např. termínů, trasy, rozsahu, kvality, způsobu poskytnutí a ceny služeb uvedených ve smlouvě). APPIA TRAVEL, s.r.o. bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka a navrhne změnu Smlouvy. Pokud následkem navrhované změny Smlouvy je i změna ceny, APPIA TRAVEL, s.r.o. v návrhu uvede i novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 7 dní ode dne obdržení návrhu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.

b) Za podstatné změny Smlouvy se pokládá pouze:

 • zvýšení ceny dojednaných služeb o více než 10 % (s výjimkou článku 5 písm. i) těchto VOP
 • snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,
 • změna termínu o více než 3 dny.

c) Za podstatnou změnu Smlouvy se nepovažuje změna hotelu za hotel stejné kategorie, nebo poskytnutí jiné smluvní služby vyšší kategorie než byla kategorie ve smlouvě dojednaná (ubytování, doprava, atd.) za původně dohodnutou cenu. V takovém případě může zákazník odstoupit od Smlouvy pouze způsobem a za podmínek uvedených v článku 10) těchto VOP. 

d) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže APPIA TRAVEL, s.r.o. ovlivnit, nenahrazuje APPIA TRAVEL, s.r.o. služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.

9.  Změny v průběhu zájezdu

a) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže CK ovlivnit, nenahrazuje CK služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.

b) APPIA TRAVEL, s.r.o. je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmu zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je APPIA TRAVEL, s.r.o. povinna:

-  Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb.

-  Upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu APPIA TRAVEL, s.r.o., nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a APPIA TRAVEL, s.r.o. zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

10.  Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

a) Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení odstoupení od Smlouvy CK.

b) Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v následující výši:

Okamžik odstoupení od Smlouvy
Odstupné na osobu
více než 35 dní před zahájením zájezdu
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 %
35–15 dní před zahájením zájezdu
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 %
14 a méně dní před zahájením zájezdu
100 %

c) Letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) jsou vždy bez možnosti provádění jakýchkoliv změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) nelze realizovat a je třeba vystavit novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné v případě zrušení letenek (včetně letenek zakoupených v rámci zájezdu) činí 100 % z ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě APPIA TRAVEL, s.r.o. klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.

d) Zákazníkům je doporučeno sjednat si pojištění storna zájezdu. Toto pojištění APPIA TRAVEL, s.r.o. na vyžádání zajistí.

e) Pokud se zákazník nedostaví na zájezd, případně musí být před započetím zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny zájezdu a APPIA TRAVEL, s.r.o. nezodpovídá za případné další škody způsobené z důvodů na straně zákazníka.

f) Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 1.000,- Kč a skutečně vynaložené náklady, za 1 změnu a osobu. Jedná se o změnu jména, programu, dopravy a dalších objednaných služeb. Změny provedené v době kratší než 45 dnů před odjezdem lze ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o. považovat za odstoupení od Smlouvy a za novou objednávku. V takovém případě má APPIA TRAVEL, s.r.o. nárok na odstupné dle písm. b) tohoto článku.

11.  Reklamační řád

a) Při výskytu vad zájezdu je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Pro posuzování důvodů reklamace se doporučuje poukázat na vady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nebudou vady odstraněny v průběhu trvání zájezdu, pak je zákazník povinen uplatnit reklamaci písemně. APPIA TRAVEL, s.r.o. je povinna reklamaci vyřídit do 30 dní od jejího prokazatelného uplatnění.

b) Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu dle písmene a) bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, je oprávněn ji vytknout v náhradní lhůtě 1 měsíce, a to u APPIA TRAVEL, s.r.o. či u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Jinak toto právo zákazníka zaniká.

c) Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu APPIA TRAVEL, s.r.o. neprodleně pomoc.

d) APPIA TRAVEL, s.r.o. odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

e) Pokud zákazník úplně nebo částečně nevyužije objednané, zaplacené a APPIA TRAVEL, s.r.o. zabezpečené služby pro okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu APPIA TRAVEL, s.r.o. nebo pro okolnosti na straně zákazníka, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, nebo slevu. APPIA TRAVEL, s.r.o. nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků z důvodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přechodů, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z důvodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných APPIA TRAVEL, s.r.o. nezaviněných okolností (vis major). Zákazníkovi nevzniká z těchto důvodů nárok na náhradu škody ani právo na odstoupení od smlouvy.

f) APPIA TRAVEL, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost APPIA TRAVEL, s.r.o. není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu APPIA TRAVEL, s.r.o. (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a APPIA TRAVEL, s.r.o. zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. APPIA TRAVEL, s.r.o. neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud dojde ke škodě na zavazadlech či újmě na zdraví při letecké přepravě, je třeba tuto skutečnost nahlásit ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

12.  Závěrečná ustanovení

a) Smluvní vztah mezi APPIA TRAVEL, s.r.o. a zákazníkem se řídí platným českým právem a je upraven Smlouvou, těmito VOP a případnými dalšími přílohami a dodatky.

b) Nedílnou součástí těchto VOP jsou též „Obecné a praktické informace k zájezdům APPIA TRAVEL, s.r.o.“

c)  Tyto VOP platí pro všechny zákazníky APPIA TRAVEL, s.r.o. Vstupují v platnost a účinnost dne 01.07.2018.

d) Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou volně k dispozici v prodejním místě APPIA TRAVEL, s.r.o., kde také zákazník v případě potřeby obdrží další informace, nebo na webových stránkách APPIA TRAVEL, s.r.o.

e) APPIA TRAVEL, s.r.o. je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.

f) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: V případě sporu se zákazník může obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; internetové stránky: www.coi.cz.

13.  Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

a) Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, titul, datum narození, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefonní číslo, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

b) Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v písm. a) v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

c) Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

d) Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo emailem zaslaným na emailovou adresu info@appiatravel.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

e) Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

f) Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů. Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud a) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; b) pracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; c) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo d) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

- Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

- Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

- Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

a) účel zpracování; b) kategorie osobních údajů, které zpracovává, c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

- Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud a) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo b) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje zákazníka jinému správci.

Appia travel © 2017 - 2019 Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Reklalink s.r.o.