Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE

                             APPIA TRAVEL, s.r.o.

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a) Všeobecné obchodní podmínky APPIA TRAVEL, s.r.o. (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu APPIA TRAVEL, s.r.o.
b) VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy vztahující se k cestovnímu ruchu (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o. 
 
2. STRANY SMLUVNÍHO VZTAHU
a) Stranami smluvního vztahu jsou APPIA TRAVEL, s.r.o., se sídlem Náměstí T.G.M. 3, Příbram 1, 261 01, Česká Republika, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C271980, IČO: 05871557, DIČ: CZ05871557, jako APPIA TRAVEL, s.r.o. a dále jakákoliv fyzická či právnická osoba, jako zákazník.
 
3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
a) Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji 1) zájezdů nebo 2) jiných služeb cestovního ruchu, tj. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „Ostatní služby“).
 
4. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o. vzniká na základě uzavřené Smlouvy a úhradou zálohy ve smyslu článku 5 písm. a) těchto VOP.
b) Smlouva může být uzavřena za současné fyzické přítomnosti stran, a nebo na dálku.
c) Smluvní vztah mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o v případě Ostatních služeb vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o., popřípadě jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Ostatních služeb zákazníkem.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu APPIA TRAVEL, s.r.o. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prospěch zákazníka ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o vzniká okamžikem uzavření Smlouvy a současně uhrazením zálohy, která se skládá z: 1) plné ceny letenek a s letenkami souvisejících poplatků a 2) 20% ceny dalších služeb, které jsou součástí zájezdu.
b) Doplatek do plné ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před začátkem zájezdu na bankovní účet APPIA TRAVEL, s.r.o. s variabilním symbolem uvedeným na Smlouvě.
c) V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem nebo v případě rezervace Ostatních služeb je celková cena splatná zároveň s uzavřením Smlouvy nebo s potvrzením objednávky Ostatních služeb.
d) Stanoví-li Smlouva, či jiné ujednání stran, jiný způsob úhrady ceny, má toto ujednání přednost před zněním těchto VOP.
e) Veškeré platby hradí zákazník výhradně na bankovní účet APPIA TRAVEL, s.r.o. uvedený ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet APPIA TRAVEL, s.r.o.
f) Neuhrazení plné ceny objednaných služeb ve stanoveném termínu dle těchto VOP, zakládá právo APPIA TRAVEL, s.r.o. od Smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí odstupné dle článku 10 písm. d) těchto VOP.
g) V případě, že mezi odesláním návrhu na uzavření Smlouvy ze strany APPIA TRAVEL, s.r.o. a závazným potvrzením tohoto návrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může APPIA TRAVEL, s.r.o. od smlouvy odstoupit, kdy daná skutečnost bude považována za mimořádnou okolnost. APPIA TRAVEL, s.r.o. tak ale musí učinit bez zbytečného odkladu. Zároveň se APPIA TRAVEL, s.r.o. zavazuje předložit zákazníkovi nový návrh Smlouvy. Zákazník je vždy upozorněn zejména na termín, do kdy je třeba závazně potvrdit rezervaci letenek. Avšak i tento termín může být jednostranně leteckou společností zkrácen a APPIA TRAVEL, s.r.o. toto nemůže ovlivnit.
h) Zákazník je povinen Smlouvu vyplnit úplně a pravdivě. V případě chybějících údajů je povinen tyto údaje na výzvu APPIA TRAVEL, s.r.o. bezodkladně doplnit. APPIA TRAVEL, s.r.o. může po zákazníkovi požadovat další údaje či doklady, které jsou potřebné k realizaci Smlouvy (např. dodatečné požadavky úředních orgánů, leteckých společností apod.) a zákazník je povinen tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu dodat. Zákazník bere na vědomí, že nedodání požadovaných údajů a dokladů může mít za následek nemožnost účasti na zájezdu. V takovém případě je APPIA TRAVEL, s.r.o. oprávněna od smlouvy odstoupit a požadovat odstupné dle článku 10 písm. d) těchto VOP.
ch) Smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na Smlouvě vyznačených ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.
i) APPIA TRAVEL, s.r.o. může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu: 1) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie; 2) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle Smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou; 3) směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.
j) Zákazník má právo na snížení ceny zájezdu ze shodných důvodů, jaké jsou uvedeny v předchozím bodě, dojde-li naopak v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a zahájením zájezdu k jejich snížení.
k) Mechanismus úpravy ceny zájezdu (snížení/zvýšení) bude stanoven dle těchto způsobů výpočtu cenových úprav: 1) u ceny za dopravu bude změna vypočtena jako rozdíl v ceně kalkulovaných a skutečně vynaložených nákladů; 2) u daní a dodatečných plnění bude změna vypočtena jako rozdíl aktuální a původní výše plateb kalkulovaných v ceně zájezdu; 3) u směnného kurzu bude ke změně ceny přistoupeno při změně kurzu české koruny vůči měně EUR při zájezdech do Evropy, a nebo vůči měně USD při ostatních zájezdech, v období mezi uzavřením Smlouvy a dni přepočtu ceny zájezdu stanoveného APPIA TRAVEL, s.r.o., o více, než 10%. V takovém případě bude cena zájezdu změněna tak, že se cena zájezdu změní o 1% za každé 1% změny kurzu české koruny.
l) Dojde-li ke zvýšení ceny zájezdu, APPIA TRAVEL, s.r.o. odešle písemné oznámení o jednostranné změně ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu. Neuhrazení doplatku ve stanoveném termínu dle těchto VOP, zakládá právo APPIA TRAVEL, s.r.o. od Smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí odstupné dle článku 10 písm. d) těchto VOP.

6. SJEDNANÉ SLUŽBY

a) Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě. V případě doobjednané dopravy k zájezdu budou odjezd a příjezd potvrzeny v cestovních pokynech nejpozději 7 dnů před odjezdem.
b) APPIA TRAVEL, s.r.o. zprostředkovává Zákazníkům nákup letenek k zájezdu na základě objednávky. V Nabídce jsou uváděny předběžné ceny letenek včetně všech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenek. APPIA TRAVEL, s.r.o. neodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu způsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a APPIA TRAVEL, s.r.o. je nemůže ovlivnit.
c) Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže APPIA TRAVEL, s.r.o. poskytovat záruky a žádnou náhradu. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.
d) Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu včas.
e) U zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat případné zkrácení pobytu.
f) U letecké dopravy jsou konkrétní sedadla v letadle přidělována cestujícím leteckou společností u odbavovací přepážky na letišti a APPIA TRAVEL, s.r.o. nemůže předem zaručit přidělení konkrétního zvoleného sedadla zákazníkem ani sedadla poblíž sebe, cestuje-li společně více cestujících. Na vyžádání zákazníka může APPIA TRAVEL, s.r.o. konkrétní sedadla v letadle u letecké společnosti vyžádat, je-li tato služba dostupná. APPIA TRAVEL, s.r.o. je oprávněna za tuto službu účtovat dodatečné poplatky. I přes potvrzení ze strany letecké společnosti je však letecká společnost oprávněna cestujícího kdykoliv přesadit na jiné sedadlo a to i po nástupu do letadla.
g) APPIA TRAVEL, s.r.o. upozorňuje, že jí pořádané zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

a) Zákazník má dále právo: 1) na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu, 2) na asistenční služby v místě pobytu (zpravidla v anglickém jazyce) pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vybavování reklamací apod., 3) obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vouchery apod.) před zahájením zájezdu, 4) na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb, 5) odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle článku 10 písm. d) těchto VOP.
b) Zákazník je dále povinen: 1) na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané APPIA TRAVEL, s.r.o. (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím APPIA TRAVEL, s.r.o. (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve Smlouvě dohodnuto), 2) splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje, 3) dodržovat pasové, vízové, celní devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje, 4) dodržovat stanovený program a řídit se pokyny APPIA TRAVEL, s.r.o., resp. zástupců APPIA TRAVEL, s.r.o., průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení, 5) ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci, 6) sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. APPIA TRAVEL, s.r.o. může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit, 7) jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či APPIA TRAVEL, s.r.o., 8) uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a APPIA TRAVEL, s.r.o. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.
c) APPIA TRAVEL, s.r.o. je dále povinna: 1) poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne APPIA TRAVEL, s.r.o. pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb, 2) mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění pro případ úpadku APPIA TRAVEL, s.r.o. ve smyslu platných předpisů a při uzavření smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění, 3) plnit další povinnosti vyplývající jí ze Smlouvy a platných právních předpisů.

8. ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY, POSTOUPENÍ SMLOUVY

a) Navrhne-li APPIA TRAVEL, s.r.o. zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník odstoupit od Smlouvy ve lhůtě pěti dnů, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení Smlouvy. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí.
b) Obdobně se bude postupovat i v případě, že vnější okolnosti donutí APPIA TRAVEL, s.r.o. podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu ve smyslu § 2527 občanského zákoníku, anebo nemůže-li APPIA TRAVEL, s.r.o. splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala podle § 2528 odst. 1 písm. h) občanského zákoníku.
c) Náležitosti zájezdu ve smyslu § 2528 písm. a), e), g), i)-p) občanského zákoníku může APPIA TRAVEL, s.r.o. změnit jednostranně, půjde-li o nepodstatnou změnu zájezdu.
d) Náležitosti zájezdu ve smyslu § 2528 písm. b)-d) a f) občanského zákoníku může APPIA TRAVEL, s.r.o. změnit pouze po dohodě se zákazníkem.
e) V případě změny zájezdu musí APPIA TRAVEL, s.r.o. jasným a srozumitelným způsobem oznámit zákazníkovi údaje o změně.
f) APPIA TRAVEL, s.r.o. má právo změnit konkrétní hotel, bude-li jiný hotel ve stejném místě určení cesty a bude-li stejné či vyšší kategorie.
g) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže APPIA TRAVEL, s.r.o. ovlivnit, nenahrazuje APPIA TRAVEL, s.r.o. služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
h) Splní-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči APPIA TRAVEL, s.r.o. účinná, doručí-li mu původní zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu.
ch) V případě postoupení Smlouvy APPIA TRAVEL, s.r.o. sdělí původnímu zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením Smlouvy a tyto náklady doloží. Původní a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které APPIA TRAVEL, s.r.o. v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.

9. ZMĚNY V PRŮBĚHU ZÁJEZDU

a) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže APPIA TRAVEL, s.r.o. ovlivnit, nenahrazuje APPIA TRAVEL, s.r.o. služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
b) APPIA TRAVEL, s.r.o. je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmu zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je APPIA TRAVEL, s.r.o. povinna: 1) zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb. 2) upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuálně.
c) Dojde-li k okolnostem, za které APPIA TRAVEL, s.r.o. neodpovídá, anebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁKAZNÍKEM VYŽÁDANÁ ZMĚNA SMLOUVY

a) Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak ve stanovených případech je povinen zaplatit APPIA TRAVEL, s.r.o. odstupné.
b) APPIA TRAVEL může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud: 1) zákazník poruší své povinnosti, 2) počet osoby přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet osob určených ve Smlouvě a APPIA TRAVEL, s.r.o. oznámí zrušení zájezdu zákazníkovi ne lhůtě alespoň dvacet dní před zahájením zájezdu, 3) APPIA TRAVEL, s.r.o. brání v plnění Smlouvy nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
c) Lhůta uvedené v čl. 10 písm. b) bod 2 se zkracuje na sedm dní, pokud zájezd dva až šest dní a dále se zkracuje až na 48 hodin, pokud zájezd trvá méně, než dva dny.
d) Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v následující výši: 1) odstoupí-li zákazník více než 35 dní před zahájením zájezdu, činí odstupné skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny zájezdu, 2) odstoupí-li zákazník 35–15 dní před zahájením zájezdu, činí odstupné skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny zájezdu, 3) odstoupí-li zákazník 14 a méně dní před zahájením zájezdu, činí odstupné 100 % z ceny zájezdu.
e) Zákazník odstupné nehradí, odstoupí-li od Smlouvy z důvodu, že 1) APPIA TRAVEL, s.r.o. závažným způsobem porušila své povinnosti ze Smlouvy, 2) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.
f) Letenky jsou vždy bez možnosti provádění jakýchkoliv změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu letenky nelze realizovat a je třeba vystavit novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné v případě zrušení letenek činí 100 % z ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě APPIA TRAVEL, s.r.o. zákazníka informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.
g) APPIA TRAVEL, s.r.o. doporučuje zákazníkům, aby si sjednali pojištění storna zájezdu. Toto pojištění APPIA TRAVEL, s.r.o. na vyžádání zajistí.
h) Pokud se zákazník nedostaví na zájezd ve stanovený čas, případně, že bude před započetím zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny zájezdu a APPIA TRAVEL, s.r.o. neodpovídá za případné další škody způsobené z důvodů na straně zákazníka.
ch) Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat. Úplata za realizaci změny se stanovuje na 1.000,- Kč + DPH/osoba/1 změna plus skutečně vynaložené náklady. Za změnu se považuje zejména změna v osobě účastníka zájezdu, změna programu, změna způsobu dopravy, či změny dalších objednaných služeb.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

a) APPIA TRAVEL, s.r.o. odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. OZ za vady zájezdu. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou.
b) Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne APPIA TRAVEL, s.r.o. vadu zájezdu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže APPIA TRAVEL, s.r.o. odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Ve složitých případech se za přiměřenou lhůtu považují tři dny.
c) Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, případně jiným vhodným způsobem u zástupce APPIA TRAVEL, s.r.o. během trvání zájezdu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě o zájezdu.
d) K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci APPIA TRAVEL, s.r.o. v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.
e) Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
f) APPIA TRAVEL, s.r.o. odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
g) Neodstraní-li APPIA TRAVEL, s.r.o. vadu ve lhůtě podle bodu b), má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.
h) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne APPIA TRAVEL, s.r.o. bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.
ch) Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne APPIA TRAVEL, s.r.o. zákazníkovi přiměřenou slevu.
i) Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
j) Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, APPIA TRAVEL, s.r.o. poskytne zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
k) Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese APPIA TRAVEL, s.r.o. náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že APPIA TRAVEL, s.r.o. sdělily své zvláštní potřeby alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu.
l) Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí doba u práva na slevu je dvouletá.
m) Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému APPIA TRAVEL, s.r.o., jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci.
n) Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.
o) APPIA TRAVEL, s.r.o. odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.
p) Vytkl-li zákazník APPIA TRAVEL, s.r.o. vadu a neodstranil-li ji APPIA TRAVEL, s.r.o., má zákazník právo na náhradu škody. APPIA TRAVEL, s.r.o. se povinnosti k náhradě škody též zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit. Promlčecí doba u náhrady škody činí dva roky.
q) Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu nebo podmínek náhrady škody, hradí APPIA TRAVEL, s.r.o. škodu jen do výše tohoto omezení.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) APPIA TRAVEL, s.r.o., jakožto správce postupuje při zpracovávání osobních údajů zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
b) APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem: 1) jednání o Smlouvě, tj. v rámci jednání o uzavření smlouvy o zájezdu a jejího následného plnění, či v souvislosti s jinými službami poskytovanými APPIA TRAVEL, s.r.o. - zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů APPIA TRAVEL, s.r.o. je zcela dobrovolné a není k němu povinen, avšak zároveň je informován o tom, že bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze uzavřít a plnit Smlouvu či jiných službách poskytovaných APPIA TRAVEL, s.r.o.; 2) ochrany práv a právem chráněných zájmů APPIA TRAVEL, s.r.o. zejména pak za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků APPIA TRAVEL, s.r.o. – poskytnutí těchto osobních údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, avšak pro APPIA TRAVEL, s.r.o. jsou tyto osobní údaje nezbytné pro účel zde uvedený; 3) plnění právních povinností stanovených právními předpisy – zpracovávání osobních údajů ukládají APPIA TRAVEL, s.r.o. právní předpisy; 4) marketingu, a to v podobě zveřejnění fotografií v propagačních materiálech APPIA TRAVEL, s.r.o., a to zejména v katalogu nebo jiných nabídkách APPIA TRAVEL, s.r.o., webových stránkách nebo facebooku APPIA TRAVEL zpracovává tyto osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka; 5) marketingu, a to v podobě zasílání obchodních sdělení, newsletterů a nabízení zájezdů a dalších služeb formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla a písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb) – zákazník má právo zasílání těchto obchodních sdělení odmítnout, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud tak již zákazník neučinil dříve – ke zpracovávání osobních údajů za tímto účelem není souhlas zákazníka vyžadován, neboť ke zpracování osobních údajů dochází na základě existence oprávněného zájmu APPIA TRAVEL, s.r.o.
c) APPIA TRAVEL, s.r.o. za výše uvedeným účelem zpracovává zejména tyto osobní údaje zákazníka: 1) identifikační údaje, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu a datum jeho expirace, státní občanství, pohlaví, podpis, 2) kontaktní údaje, tj. kontaktní adresa, e-mail, telefon, 3) fakturační údaje, tj. číslo bankovního účtu, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb, 4) údaje potřebné pro zajištění svatby.
d) Zákazník bere na vědomí, že APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a APPIA TRAVEL, s.r.o., jakož i v souvislosti s plněním zákonných povinností, které pro APPIA TRAVEL, s.r.o. ze smluvního vztahu uzavřeného se zákazníkem vyplývají.
e) Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačním systému (softwaru) APPIA TRAVEL, s.r.o.
f) Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci APPIA TRAVEL, s.r.o. a pověřenými zpracovateli jako jsou poskytovatele IT služeb, zprostředkovatelé a smluvní dodavatelé služeb (zejména přepravní společnosti, delegáti). APPIA TRAVEL, s.r.o. má s těmito pověřenými zpracovateli uzavřenu písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány u APPIA TRAVEL, s.r.o.
g) APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem plnění smlouvy po dobu trvání uzavřené smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou po dobu nezbytně nutnou ke splnění právních povinností APPIA TRAVEL, s.r.o. a k zajištění jeho oprávněných zájmů. Doba uchovávání osobních údajů zákazníka je stanovena právními předpisy, které upravují například lhůty pro reklamaci, promlčecí lhůty k uplatnění nároků, lhůty pro archivaci atd. V případě, že APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává APPIA TRAVEL, s.r.o. osobní údaje po dobu od udělení tohoto souhlasu do jeho odvolání nebo uplynutí lhůty 10 let ode dne jeho udělení.
h) Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva: 1) právo na informace o zpracování osobních údajů – APPIA TRAVEL, s.r.o. poskytuje informace o zpracovávání osobních údajů zákazníkovi jednak v rámci těchto VOP, a dále prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici v sídle APPIA TRAVEL, s.r.o. a dále jsou dostupné na webových stránkách APPIA TRAVEL, s.r.o. www.appiatravel.cz, 2) právo na přístup k osobním údajům - zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existenci práva požadovat od APPIA TRAVEL, s.r.o. opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, a informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.; zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, 3) právo na opravu – pokud zákazník zjistí, že jeho osobní údaje zpracovávané APPIA TRAVEL, s.r.o. jsou neaktuální či nepřesné, má právo požadovat opravu těchto osobních údajů, 4) právo na výmaz - v některých zákonem stanovených případech je APPIA TRAVEL, s.r.o. povinna osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat; každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť APPIA TRAVEL, s.r.o. má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat, 5) právo na omezení zpracování – zákazník má právo, aby APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovávání osobních údajů omezila, pokud: i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby APPIA TRAVEL, s.r.o. ověřila přesnost osobních údajů, ii) zpracování osobních údajů zákazníka bylo protiprávní, ale zákazník nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití, iii) APPIA TRAVEL, s.r.o. sice již nepotřebuje osobní údaje zákazníka pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody APPIA TRAVEL, s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody zákazníka, 6) právo na přenositelnost údajů – zákazník má právo získat své osobní údaje, které APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování jeho osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo se zpracování provádí automatizovaně; pakliže předání nebudou bránit žádné zákonné či technické překážky, APPIA TRAVEL, s.r.o. předá osobní údaje zákazníka jinému správci, 7) právo vznést námitku – zákazník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které APPIA TRAVEL, s.r.o. zpracovává za účelem jeho oprávněného zájmu; APPIA TRAVEL, s.r.o. nebude osobní údaje zákazníka dále zpracovávat, pakliže k tomu nebude mít závažné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka nebo v případě, kdy osobní údaje zákazníka nebudou třeba pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků APPIA TRAVEL, s.r.o., 8) právo odvolat souhlas – zákazník má kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl udělen, 9) právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – zákazník má právo kdykoliv podat podnět či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz.
ch) Práva týkající se zpracování osobních údajů uvedená v předchozím ustanovení může zákazník uplatnit u APPIA TRAVEL, s.r.o., a to písemně na adrese Náměstí T.G.M. 3, 26101 Příbram 1 nebo e-mailem na adrese martin@appiatravel.cz
i) Uzavřením Smlouvy či jiné službě poskytované APPIA TRAVEL, s.r.o. zákazník potvrzuje, že byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené v tomto článku VOP. Pakliže zákazník uzavírá Smlouvu či smlouvu o jiné službě poskytované APPIA TRAVEL, s.r.o. ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn osobní údaje této třetí osoby APPIA TRAVEL, s.r.o. poskytnout a rovněž potvrzuje, že tato třetí osoba byla se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené v tomto článku smlouvy seznámena.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Smluvní vztah mezi APPIA TRAVEL, s.r.o. a zákazníkem se řídí účinným právem České republiky a je upraven Smlouvou, těmito VOP a případnými dalšími přílohami a dodatky.
b) Nedílnou součástí těchto VOP jsou též „Obecné a praktické informace k zájezdům APPIA TRAVEL, s.r.o.“
c) Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 01.10.2019.

Appia travel © 2017 - 2024 Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Reklalink s.r.o.